ارائه نظرات و پیشنهادات بهینه و متناسب با بازار ایران در موارد فنی

طراحی دستگاه ها و تجهیزات از پایه (Base) و مهندسی معکوس با بهینه سازی طرح اصلی در صورت لزوم